Báo động xe chở quá tải chống đối kiểm tra

24/05/2017 07:01

Thời gian gần đây, xảy ra nhiều vụ việc xe chở quá tải, vi phạm kích thước thành thùng nhưng chây ì, chống đối...

Việt Hòa - Hải Quỳnh - Hữu Tuấn