Xử lý người đứng đầu không khắc phục vi phạm an toàn đường sắt

09/09/2018 11:47

TCT Đường sắt VN ban hành nhiều quy định phân định rõ chức năng, trách nhiệm trong công tác an toàn.

xử lý người đứng đầu không khắc phục vi phạm an toàn đường sắt

Tổng công ty Đường sắt VN sẽ xử lý người đứng đầu đơn vị nếu không khắc phục vi phạm trong công tác an toàn đường sắt đã được đoàn kiểm tra nếu ra trước đó 

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, doanh nghiệp này vừa có thêm nhiều quy định nhằm phù hợp với các nghị định, thông tư thực hiện Luật Đường sắt 2017; Đồng thời phân định rõ, chi tiết hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị trong công tác đảm bảo ATGT đường sắt và cứu hộ, cứu nạn. Trong đó, quy chế quản lý công tác ATGT đường sắt và quy định công tác kiểm tra đảm bảo ATGT đường sắt quy định cụ thể chức năng, trách nhiệm của từng cấp, cá nhân người đứng đầu đơn vị.

Theo đó, công tác quản lý ATGT đường sắt được tổ chức thành hệ thống thống nhất từ TCT đến các đơn vị cơ sở. Cụ thể, cấp TCT là hội đồng thành viên, ban điều hành, ban AN-ATGT đường sắt, các ban tham mưu; tại các chi nhánh khai thác đường sắt, chi nhánh xí nghiệp đầu máy là giám đốc và bộ phận giám sát an toàn, tại các công ty cổ phần là người đại diện phần vốn của TCT và bộ phận phụ trách ATGT đường sắt.

"Các hợp đồng ký kết giữa TCT Đường sắt VN với các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên đường sắt quốc gia bắt buộc phải có điều khoản giao kết trách nhiệm về đảm bảo ATGT đường sắt. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên đường sắt quốc gia phải phối hợp và chịu sự phân công điều động của TCT Đường sắt VN trong giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt", TCT Đường sắt cho biết.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, TCT Đường sắt VN cũng quy định chi tiết chức năng, trách nhiệm từng chức danh, đơn vị và theo thẩm quyền. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra và xử lý sau kiểm tra, TCT quy định sau các đợt kiểm tra, các đoàn kiểm tra phải ra thông báo kết quả kiểm tra, các tồn tại cần xử lý và yêu cầu các đơn vị xử lý theo quy định. Khi thực hiện kiểm tra phúc tra, nếu các vi phạm đã yêu cầu xử lý mà đơn vị chưa xử lý, đoàn kiểm tra lập biên bản, báo cáo TCT để có biện pháp xử lý người đứng đầu đơn vị.

Kỳ Nam