Siết kiểm định trọng lượng tự thân của xe tải

24/04/2014 13:13

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có Văn bản số 1211 yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc lưu ý kiểm soát trọng lượng bản thân của xe tải khi kiểm định lần đầu và định kỳ. 

Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) vừa có Văn bản số 1211 yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (XCG) trên toàn quốc lưu ý kiểm soát trọng lượng bản thân của xe tải khi kiểm định lần đầu và định kỳ.

siết kiểm định trọng lượng tự thân của xe tải

Cụ thể, khi kiểm định và nghiệm thu XCG cải tạo đối với các loại ô tô tải thông thường, ô tô xi - téc phải kiểm tra trọng lượng bản thân thực tế của phương tiện so với trọng lượng bản thân được ghi trong các tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế cải tạo (đặc biệt lưu ý đối với ô tô tải tự đổ, ô tô xi - téc, ô tô tải khung mui có từ ba trục trở lên). Sai số về trọng lượng cho phép theo qui định tại Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia số QCVN 12:2011BGTVT, Quy chuẩn KTQG về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của XCG. Cục giao cho Phòng Kiểm định XCG trách nhiệm kiểm tra, rà soát phát hiện các trường hợp thực hiện không đúng, báo cáo Cục ĐKVN để xử lý theo quy định.

Huy Lộc