Công an phải dùng loa phóng thanh đọc biển số xe vi phạm nhiều lần và mời tài xế ra làm việc.
Công an phải dùng loa phóng thanh đọc biển số xe vi phạm nhiều lần và mời tài xế ra làm việc.
Phùng Đô