Nửa đêm, Giám đốc Sở và Chủ tịch huyện đi bắt xe quá tải

25/06/2017 18:23

Kiểm tra đường lúc nửa đêm, giám đốc sở, chủ tịch huyện phối hợp xuống đường bắt xe quá tải…

Văn Tư - Vĩnh Yên

Tin buồn

Thanh tra Bộ GTVT và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: