Nhân rộng dự án Đến trường, về nhà an toàn

12/12/2014 17:58

Dự án có cách tiếp cận mới về tuyên truyền, giáo dục ATGT, lấy học sinh làm đối tượng để tác động trở lại với bạn bè, gia đình. Mỗi em học sinh đã trở thành một tuyên truyền viên về ATGT.