Không cho xe bị đình chỉ ra đường

22/04/2014 06:54

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa ký Văn bản số 1456/UBND-KTN yêu cầu các cơ quan ban ngành thực hiện biện pháp quản lý các phương tiện thuộc diện đình chỉ tham gia giao thông. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa ký Văn bản số 1456/UBND-KTN yêu cầu Sở GTVT, Công an tỉnh, Đài PT- TH tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện biện pháp quản lý các phương tiện thuộc diện đình chỉ tham gia giao thông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chấm dứt, không kéo dài thời gian hỗ trợ thay thế các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông theo Quyết định số 1491/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 548/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát và cương quyết xử lý dứt điểm các loại phương tiện thuộc diện bị đình chỉ nhưng vẫn tham gia giao thông gây mấy ATGT trên địa bàn.

Duy Lợi