Kết quả xe tải Howo này đã chở quá tải từ 10 đến 30% theo quy định.
Kết quả xe tải Howo này đã chở quá tải từ 10 đến 30% theo quy định.
Văn Huế,Phùng Đô