Cách cầu T11 không xa, tại đường ven sông Tô Lịch, đội liên ngành phát hiện hàng dài những chồng gạch được xếp chất đống cao chót vót.
Cách cầu T11 không xa, tại đường ven sông Tô Lịch, đội liên ngành phát hiện hàng dài những chồng gạch được xếp chất đống cao chót vót.
Phùng Đô