Kiểm tra phao cứu sinh và dụng cụ nổi trên tàu nhằm đảm bảo cho du khách được an toàn.
Kiểm tra phao cứu sinh và dụng cụ nổi trên tàu nhằm đảm bảo cho du khách được an toàn.
Hà Thắng